Презентация на проекта.

Презентация на проекта 

ПРОЕКТЪТ

 

Име на проекта

Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще
(SP-FUTURE)

Водещ партньор

(име/държава)

Център за развитие на Югоизточния планов регион на Република Македония (Република Македония)

Партньори

Община Струмица (Република Македония)
Община Петрич (Република България)
Сдружение на Югозападните общини (Република България)

Приоритетна ос

2. Подобряване качеството на живот

Област на интервенция

2.1. Използване на природните ресурси

Времетраене (в месеци)

24 месеца

Общ бюджет (в  €)

440.216,61 евра

Цели на проекта

Устойчиво подобряване на съществуващите проекти за ограничаване на последиците от замърсяването на околната среда като ролеви модел за развитие на граничния регион, от полза за местните жители (в регионите на Югозападна България и Югоизточна в МК).

Проектни дейности

(EВРОПА 2020)
Европейският съюз си постави пет амбициозни цели:

- за заетостта,

- иновации, 

- образование,

- социално включване и 

- климат / енергия които трябва да бъдат изпълнени до 2020 година. През 2007 година лидерите на ЕС подкрепиха интегриран подход за климата и енергийната политика и се ангажираха с превръщането на Европа в ниско-въглеродна икономика, с висока енергийна ефективност. Те единодушно поеха ангажимент, че Европа ще намали своите емисии на газове, най-малко с 20% от нивата през 1990 г. до 2020 г.

За да се предотвратят тежките последици от климатичните промени, научните изследвания показват, че глобалното затопляне на света трябва да се ограничи с не повече от  2ºC. Това е само 1,2°C над днешното ниво.
За да остане в рамките на тази граница, ние трябва да спрем нарастващата тенденция на глобалните емисии на парникови газове преди 2020 година, а до средата на този век да се постигне намаляване наполовина на вредните емисии и да се продължи с това ниво и по-нататък.  (източник http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm)

(увод)

Слънцето е отдалечено на 150 милиона километра от Земята, и е невероятно мощно. Всъщност, всяка минута, достатъчно енергия достига до планетата Земя за да се задоволят нашите потребности за цяла година, стига тази енергия да се съхрани и използва правилно.

Затова Центърът за развитие на Югоизточния планов регион (Македония) и Сдружение на Югозападните общини (България) развиват общо предложение за проект с общините Струмица и Петрич, с който ще допринесат за изпълнение на Програмата на ЕС 2020, а това ще го направят с използването на слънчеви фотоволтаични панели /изграждане на фотоволтаични системи/ в две основни училища "Сандо Масев" в Струмица и "Антон Попов" в Петрич.


(начална фаза)

Разработване на подробни дейности от одобреното предложение за проект и определяне на основните етапи в тясно сътрудничество на партньорите от двете страни на границата, съгласно одобрения бюджет и организиране на първа среща със заинтересованите страни. На тази първа среща, екипа на проекта заедно с един модеретор ще подготвят окончателно времевата и финансова рамка.
(компетентен орган - Всички партньори, продължителност 1 месец)


(фаза на изпълнение)
Тъй като слънчевата енергия е може би най-лесно използваемия и най-удобен от източниците на възобновяема енергия (зелена енергия), много от нейните приложения са били формулирани и почти всеки може да се възползва от нейните предимства. В нашия случай, използваме превръщането на тази енергия в електрическа енергия, необходима за осветление на основни училища /всички кабинети и помощни помещения/, за работата на компютрите и отопление /с ограничен капацитет/.


Екипите, които ще работят по проекта на национално ниво, ще реализират и по едно общо посещение на съседната държава, като проверка на място, за да се оцени напредъка на строителните работи и ще се обмени опит от строителните и инсталационни проекти, което ще допринесе за повишаване на най-важната част от основния проект.

(компетентни органи - Община Петрич и Община Струмица, времетраене 18 месеца)


С цел да се насърчава опазването на околната среда, проектът ще се фокусира върху развитието на мрежа от учители, които ще подготвят и провеждат обучения на връстници, техни колеги от другите основни училища в региона. Те също така ще споделят опита си и по време на изготвяне на „Ръководство за изработка на план за подготовка на уроци в областа на опазване на околната среда“ за основно образование. Този план ще бъде представен по-късно като помощно средство на министерствата за образованието, с цел да се превърне в инструмент за подкрепа на образователната система за основните училища. Ръководството ще се предоставя и на сесии за обучения на начални учители.
(компетентни органи - Център за развитие на Югоизточния планов регион и Сдружение на Югозападните общини, времетраене - 6 месеца)

Планирани са две обучения на десет учители (по пет от всеки регион). Двама обучители ще бъдат ангажирани да работят като отговорен екип за организиране на обученията за учители. На тези обучения ще бъдат поканени и  експерти от областта на опазване на околната среда като гост - лектори. Чрез открита процедура ще бъдат наети един обучител от Македония и един от България, за да направят обучителната програма и за да подпомогнат при подготовката на ръководството /Наръчника/. Обучението ще е с продължителност три дни:


- Първото обучение е планирано да се проведе в Македония като обучение за coachers / модератори, на тема опазване на околната среда, използване на възобновяеми енергийни източници и екологична устойчивост.
(компетентен орган - Център за развитие на Югоизточния планов регион, времетраене - 2 месеца)

- Второто обучение ще се проведе в България, като част от обучението ще бъде учебно посещение на обекти, които използват техника и оборудване за използване на обновяема енергия. От това  работно посещение и обучение, учителите ще започнат с развитие на "Подготовка на учебните планове за екология на интерактивни сесии-практичен наръчник за учители"
(компетентен орган – Сдружение на Югозападните общини, времетраене 2 месеца)

Десетимата учители, които ще бъдат обучени, ще започнат с обучение на връстници в основните училища в региона с цел да се размножи колкото може повече информация, за това какво са придобили/ научили по време на обученията и практическата работа.  
(компетентни органи – Център за развитие на Югоизточния планов регион и Сдружение на Югозападните общини, продължителност - 4 месеца)

За да се увеличи общественото съзнание и да се икономисва електрическа енергия, ученици от основните училища ще проведат различни инициативи под ръководството на обучените учители. Един фестивал ще бъде организиран в Струмица за децата, на който ще се представят резултатите от проекта и ще се повиши партньорството между училищата.  Ще се установят партньорски отношения между училищата и ще се осигури дълготраен ефект от проекта SP FUTURE. Повече от 200 ученици ще вземат активно участие в работните срещи, които ще бъдат организирани в основните училища от двата региона (вБГ и МК). Най-добрите ученици ще бъдат поканени за участие в извън класни дейности  и ще участват в интерактивна викторина по време на фестивала в Струмица.
(компетентни органи – Център за развитие на Югоизточния планов регион и Сдружение на Югозападните общини, продължителност – 5 месеца)


Всички партньори, обучители и десет учители, ще подготвят проекто програма за Община Струмица и Община Петрич;
(компетентен орган – Сдружение на Югозападните общини, времетраене - 3 месеца)

По време на изпълнение на проекта, ще се проведат много дейности за представяне, информация и публичност:
* Официални събития за представяне на откриването на проекта (компетентни органи – Център за развитие на Югоизточния планов регион и Сдружение на Югозападните общини, времетраене - 2 седмици)
* Реклами във вестници/ ежедневници (компетентни органи - Център за развитие на Югоизточния планов регион и Сдружение на Югозападните общини, времетраене – 2х3 пъти)
* Уеб сайт на проекта (компетентен  орган -  Център за развитие на Югоизточния планов регион)
* Информационните материали ще бъдат подготвени и отпечатани според стандартите на опазване на околната среда и принципите на незамърсяване (според ръководството за комуникация и визуализация на ЕС)
* Заключителното събитие в рамките на SP FUTURE, ще бъде фестивала в Струмица (компетентен орган - Център за развитие на Югоизточния планов регион, времетраене 1 месец)

Резултати от проекта

- Две основни училища са енергийно ефективни и използват възобновяеми енергийни източници, според екологичните стандарти на ЕС за енергийна ефективност/ използване на соларни панели;
- Представени регионални възобновяеми проекти;
- Подготовено предложение за програма за намаляване на емисиите от въглерод, Община Струмица и Община Петрич;
- Годишните разходи за електрическа енергия (която се използва) в основните училища ще намалеят до 50%;
- Десет учители са обучени за обучители в регионите (Югоиизточен в МК и Югозападен в България);
- Мрежа от учители, които работят на екологични теми;
- Развито е едно Ръководство за изработка на учебен план (за приложение в основното образование);
- Организирано е едно учебно посещение;
- Основана е регионална енергийна програма за образование;

* 200 ученици от основните училища в двата погранични региона са обучени за възобновяемите енергийни източници, включително биомаса, хидроенергия, геотермална енергия, вятърна и слънчева енергия.

Целеви групи

Целеви групи:
Учениците от основните училища;
Учители и граждани, които живеят в пограничния регион;
Отговорните лица в Министерство за образованието и Министерство на околната среда;
Община Петрич (BG) и Община Струмица (МК)

Преки бенефициенти:
Център за развитие на Югоизточния планов регион
Република Македония; Сдружение на Югозападните общини – Република България, Община Струмица; Община Петрич; учителите в основните училища и местните компании

Крайни бенефициенти:
Основни училища в Община Струмица, "Сандо Масев" и в община Петрич, "Антон Попов" (съответно министерствата за образованието на национално ниво)